Informace pro uchazeče
o zaměstnání o ochraně osobních údajů

1. SPOLEČNOST STRL s.r.o. A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Společnost STRL s.r.o., IČ: 25405756, se sídlem Litvínov, Na Pavlu 2155,
PSČ: 436 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem
v oddílu C, vložce č. 15694 (dále jen “Společnost”) je českou obchodní společností, která se zaměřuje na konvenční a CNC obráběný, aerodynamické tunely aj. Společnost je zaměstnavatelem a v této souvislosti také nabízí nové pracovní pozice a zpracovává osobní údaje fyzických osob - uchazečů o zaměstnání.

1.2. Kontaktní údaje Společnosti: email: info@strl.cz Telefon: +420 476 732 530
Adresa: Litvínov, Na Pavlu 2155, PSČ: 436 01.

1.3. Zpracováváním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

1.4. Při zpracovávání osobních údajů Společnost jako správce osobních údajů odpovídá
za dodržování veškerých platných právních předpisů na území České republiky a dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “Nařízení”).

1.5. Při zpracování osobních údajů Společnost zavedla a dodržuje obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení maximálního zabezpečení při zpracování osobních údajů. Společnost vyžaduje po svých zaměstnancích,
aby tato pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit.

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Společnost zpracovává osobní údaje zejména za účelem

- Provádění výběrových řízení

- Vedení databáze uchazečů o zaměstnání

- Kontaktování uchazeče o zaměstnání s nabídkou vhodných pracovních pozic

Osobní údaje Společnost zpracovává v elektronické podobě. Na základě těchto údajů nebudou činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky.

3. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ UCHAZEČ O ZAMĚSTNÁNÍ SPOLEČNOSTI POSKYTUJE

3.1. Osobní údaje poskytuje uchazeč o zaměstnání formou odeslání životopisu.

3.2. Uchazeč o zaměstnání je povinen uvádět osobní údaje přesné.

4. OSOBNÍ ÚDAJE UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ, KTERÉ JE SPOLEČNOST OPRÁVNĚNA ZPRACOVÁVAT BEZ SOUHLASU UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ ZA ÚČELEM PROVEDENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

4.1. Osobní údaje je Společnost oprávněna zpracovávat na základě právních důvodů, kterými může být plnění smlouvy a plnění povinností s tím souvisejících, včetně provedení výběrového řízen, plnění právní povinnosti Společnosti nebo oprávněný zájem Společnosti. V případě, že Společnost nemůže zpracování založit na žádném z výše uvedeného právního důvodu, potřebuje souhlas uchazeče o zaměstnání, aby mohla zpracování provádět.

4.2. Osobní údaje uchazeče o zaměstnání je Společnost oprávněna zpracovávat pouze po dobu nezbytnou k provedení výběrového řízení. Neposkytne-li uchazeč o zaměstnání souhlas se zpracováním pro účel jiný, musí s takovým zpracováním uchazeč o zaměstnání vyslovit souhlas.

5. SOUHLAS UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA POSKYTNUTÍ SOUHLASU

5.1. Uchazeč o zaměstnání může Společnosti udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem

- Vedení databáze uchazečů o zaměstnání po skončení výběrového řízení, pro který byly osobní údaje poskytnuty

- Kontaktování uchazeče o zaměstnání s nabídkou vhodných pozic

5.2. Souhlas uchazeč o zaměstnání uděluje s účinností dnem poskytnutí souhlasu. Souhlas uchazeč o zaměstnání uděluje do jeho odvolání. V případě, že dříve, než uchazeč o zaměstnání souhlas odvolá, již nebude existovat legitimní účel pro zpracování jeho osobních údajů, tyto osobní údaje Společnost zlikviduje.

6. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÝM BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY NEBO PŘEDÁNY

6.1. Společnost osobní údaje nepředává žádné další osobě.

7. PRÁVA UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

7.1. Uchazeč o zaměstnání má veškerá práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.2. Uchazeč o zaměstnání má právo na základě písemné žádosti adresované Společnosti požadovat informace o tom, zda jeho osobní údaje jsou nebo nejsou v informačních systémech Společnosti zpracovávány, z jakého zdroje byly její osobní údaje získané, informace o rozsahu nebo seznamu zpracovávaných osobních údajů, opravu nebo likvidaci svých neúplných, nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování pominul nebo které jsou předmětem zpracování neoprávněně. Společnost informace předává bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.3. Uchazeč o zaměstnání má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiné účely než pro ty, pro které byly osobní údaje poskytnuté a proti zpracování osobních údajů, které by mohly neoprávněně a odůvodněně zasahovat do jeho práv a právem chráněných zájmů, pokud je tato námitka oprávněná.

7.4. Uchazeč o zaměstnání má právo požadovat po Společnosti přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování nebo likvidaci.

7.5. Uchazeč o zaměstnání může kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů bez jakýchkoliv sankcí. Pokud uchazeč o zaměstnání souhlas odvolá, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

7.6. Uchazeč o zaměstnání má právo podat podnět, stížnost nebo požádat o konzultaci v oblasti ochranných údajů orgán dozoru nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, 170 00

Tel.: +420 234 665 111
Web: https://www.uoou.cz

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tyto informace o ochraně osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 05. 2018
a mohou být průběžně aktualizovány.

V Litvínově, dne 25. 05. 2018

Strojírna Litvínov, s. r. o.